Algemene voorwaarden

Het is juridische haarkloverij, voer voor advocaten. Kleine lettertjes die de gemiddelde lezer leest noch begrijpt. Helaas, voor een duidelijke afspraak ontkomt men er niet aan. Maar waar het in het kort op neerkomt is het volgende:

Rebel Media belooft u nimmer om de tuin te leiden, trucjes uit te halen of een oor aan te naaien. We hechten aan onze integriteit en zijn daar zeer zuinig op. Wij proberen oprecht en eerlijk te zijn en verwachten dat ook van onze relaties.

1. Toestemming
1.1 Aanbieder verleent aan Rebel Media toestemming tot het publiceren of doorsturen van door aanbieder aangeleverd materiaal
1.2 Partijen streven er voortdurend naar dat de inhoud steeds in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften. Aanbieder vrijwaart Rebel Media tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
1.3 Alle intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die van aanbieder, blijven te allen tijde rusten bij aanbieder. Ingeval aanbieder gebruik wenst te maken van de inhoud, zal dit slechts kunnen na toestemming van Rebel Media, voor zover het een gebruik betreft, waarin in deze Algemene Voorwaarden niet is voorzien.
1.4 Indien Rebel Media wenst op te treden in of buiten rechte tegen ongeoorloofd gebruik van gegevens die de inhoud bevat, zal aanbieder in redelijkheid al zijn medewerking hieraan verlenen.

2. Inhoud
2.1 Voorafgaand aan het aanbieden van inhoud vraagt aanbieder online middels zijn e-mail adres een wachtwoord aan ter verkrijging van een user-account. Aanbieder vult na verkrijging hiervan het gewenste product in.
2.2 Aanbieder zal de verlangde invoervelden volledig en correct invoeren. Tevens zal hij zorg dragen voor het tijdig doorvoeren van wijzigingen en/of afmeldingen.
2.3 Het is aanbieder niet toegestaan op de invoervelden van een object waar nadere vrije omschrijvingen ingevuld kunnen worden en de invoervelden waar foto’s, plattegronden, filmpjes etc. kunnen worden toegevoegd, contactgegevens te vermelden, waarbij onder anderen bedoeld wordt een logo, e-mail adres, telefoonnummer, faxnummer, website adressen, etc.
2.4 Indien de inhoud niet volledig of niet correct is ingevuld, heeft Rebel Media het recht de inhoud te deactiveren totdat de inhoud wel volledig of correct is ingevuld; Rebel Media kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan als gevolg van het onvolledig of foutief invullen van de invoervelden.
2.5 Rebel Media is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden zijn niet van toepassing voor objecten die ten tijde van de aanpassing reeds door aanbieder zijn geplaatst.

3. Kwaliteitscontrole
3.1 Aanbieder zorgt ervoor dat de inhoud juist en actueel is en blijft, zodat wordt voldaan aan de vereisten van Rebel Media ten aanzien van kwaliteit, compleetheid en actualiteit van de inhoud.
3.2 Rebel Media voert periodieke controles uit om te onderzoeken of de inhoud in overeenstemming is met de overeenkomst en Algemene Voorwaarden. In geval bij een controle blijkt dat fouten of onjuistheden zijn vermeld heeft Rebel Media het recht de aanbieding te deactiveren. Aanbieder zal een melding hiervan ontvangen van Rebel Media en in de gelegenheid gesteld worden de fouten dan wel onjuistheden te herstellen.

4. Rechten en verplichtingen van Rebel Media
4.1 Rebel Media zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Rebel Media websites te bieden. Rebel Media mag zonder voorafgaande bekendmaking aan aanbieder:
a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Rebel Media websites.
b) de beschikbaarheid van de Rebel Media websites onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud, wijzigingen of anderszins, hetgeen er derhalve toe kan leiden dat de publicatie van de plaatsingen tijdelijk wordt opgeschort.
Rebel Media is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Rebel Media websites.
4.2 Rebel Media is gerechtigd voor de uitvoering van haar diensten gebruik te maken van de diensten van derden.

5. Extra diensten
5.1 Rebel Media kan aanbieder aanvullende diensten aanbieden, die niet strijdig zijn met het functioneren van de websites en voor aanbieder wenselijk kunnen zijn voor de exploitatie van zijn bedrijf.
5.2 Voor de in sub 1 genoemde diensten geldt een meerprijs die afwijkt van het abonnementsmodel. De diensten kunnen naar aard en functie geheel afwijken van de primaire doelstelling van de site.

6. Abonnement en betaalwijze
6.1 Rebel Media biedt aanbieders de mogelijkheid objecten te plaatsen op haar websites, met het doel daaruit ‘leads’ te verkrijgen die kunnen leiden tot het verhuren van kantoorruimte.
Ten einde deze doelstelling te bereiken heeft Rebel Media, naast maatwerk afspraken, twee abonnementsvormen ontwikkeld, waarvan aanbieders gebruik kunnen maken.
6.2 Rebel Media mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van tenminste drie kalendermaanden aanpassen.
6.3 Indien aanbieder niet akkoord wenst te gaan met een aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 7.2, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging van kracht zou worden.
6.4 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.5 Aanbieder zal de in artikel 7 genoemde vergoeding(en) betalen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum. Facturatie vindt plaats bij aanvang van de kalendermaand volgend op de maand, waarin de aanbieder als aanbieder door Rebel Media is geaccepteerd. Betaling van abonnementen en andere producten waar een regelmatig terugkerende vergoeding dient te worden voldaan, vindt plaats via facturatie of per automatische incasso. Voor andere producten zal aanbieder binnen gestelde termijn giraal voldoen na ontvangst van de factuur. Aanbieder verklaart akkoord te zijn met deze wijze van incasso.
6.6 Indien adverteerder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien aanbieder na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor zijn rekening.
6.7 Aanbieder is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling, verrekening of aftrek van verschuldigde bedragen.
6.8 Abonnementsmodel 1(Basis): aanbieder biedt één of meerdere objecten aan voor €249,- per locatie, per jaar. Aanvragen worden direct doorgestuurd en iedere maand sturen we een overzicht van de aanvragen door van geïnteresseerde huurders van de voorgaande maand. Abonnementsmodel 2 (Standaard en Premium): aanbieder kan maximaal 10 of onbeperkt objecten toevoegen; aanbieder ontvangt onbeperkt leads; Rebel Media declareert een vergoeding van € 175,00 of € 350,00 per maand of € 1999,00 en € 3999,00 per jaar; voor alle leads die leiden tot verhuur zal aanbieder geen aanvullende vergoeding verschuldigd zijn aan Rebel Media. Abonnementsmodel 3(Maatwerk / oud): aanbieder kan objecten aanbieden; aanbieder ontvangt een overeengekomen aantal leads per maand; indien een lead leidt tot een huurovereenkomst, zal aanbieder hiervoor een vergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van 10% van de overeengekomen bruto eerste jaarhuur inclusief servicekosten en diensten, exclusief eventuele huurkortingen; direct nadat de lead geleid heeft tot een huurovereenkomst, zal aanbieder dit melden aan Rebel Media, die vervolgens voormeld zal declareren; Rebel Media heeft als controlemiddel het recht verstrekte leads te benaderen; indien na controle blijkt dat een lead tot verhuur heeft geleid, welke niet door aanbieder is gemeld, heeft Rebel Media alsnog het recht hiervoor een vergoeding te declareren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De totale aansprakelijkheid van Rebel Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door Rebel Media bij aanbieder in rekening gebrachte bedrag aan abonnementskosten voor de te verstrekken leads (exclusief B.T.W.) en eventueel overige geleverde diensten.
7.2 Rebel Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van aanbieder, schade verband houdende met de inschakeling van derden. Rebel Media is daarnaast niet aansprakelijk voor vernietiging of verlies van gegevens of documenten of voor iedere andere schade als in dit artikel genoemd.
7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Rebel Media niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze Algemene Voorwaarden, behoudens aangetoonde grove nalatigheid en beperkt als vermeld in artikel 8.1.

8. Duur en beëindiging
8.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van minimaal 3 maanden, ingaande op de eerste van de maand waarin wordt aangemeld voor zover de feitelijke aanmelding voor de 16e van die maand geschiedt en eindigend op de laatste dag van de derde maand. Indien de feitelijke aanmelding na de 16e geschiedt eindigt de overeenkomst op de laatste dag van de derde maand daarna. Als de aanmelding voor de 16e  van een maand geschiedt, geldt het abonnementsgeld voor de hele maand. Als de aanmelding na de 16e van een maand geschiedt geldt het abonnementsgeld vanaf de maand daaropvolgend. Indien de overeenkomst na verloop van de contractsperiode niet door aanbieder wordt opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met 1 maand. Een opzegging dient online middels een e-mail bericht te geschieden.
8.2 Indien aanbieder de overeenkomst tussentijds beëindigt door afmelding van alle objecten, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige periode verschuldigd.
8.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van adverteerder wijzigt. Rebel Media is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.
8.4 Indien aanbieder op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikellid 9.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Rebel Media voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.5 In geval sprake is van onrechtmatig handelen, gedragen of nalaten aan de zijde van aanbieder, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst het merk of de onderneming van Rebel Media schade toebrengt, is Rebel Media daarenboven gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, zonder dat er een verplichting bestaat tot vergoeding van enige schade. Niettemin zal aanbieder zijn volledige betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomen en heeft geen recht op restitutie van reeds voldane vergoedingen.

9. Slotbepaling
9.1 Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze Algemene Voorwaarden en die geen onverbindende verklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen, voortvloeiend of verband houdend met overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter.

BEGRIP(PEN)

We zijn zware tegenstanders van jargon en andere geheimtaal. We willen zo open en transparant mogelijk communiceren. Maar soms ontkom je er niet aan. Vandaar een klein lijstje met begrippen. Voor een beter begrip.

• Rebel Media
Dat zijn wij. De organisatie achter de website: Rebel Media BV te Norg.

• Rebel Media websites
Dat is www.goedkopekantoorruimte.nl en de daarvan afgeleide websites.

• Aanbieder / verhuurder
a. een eigenaar die kantoorruimte aanbiedt
b. een afgevaardigde namens een eigenaar die kantoorruimte aanbiedt
c. een huurder die medehuurders zoekt

• Afmelding
Een door aanbieder verzonden bericht, waarmee wordt aangegeven dat een object definitief is verhuurd. Of een bericht dat de bemiddelingsopdracht voor het object is beëindigd, zonder dat een transactie is gerealiseerd.

• Plaatsing
Alle relevante informatie over een object op de website(s). Overeenkomstig hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald.

• Gratis
Binnen iedere abonnementsvorm zijn alle aangemelde reguliere aanbiedingen (lees objecten) gratis.

• Database
Een zeer uitgebreid bestand. Alle huidige en historische gegevens van Rebel Media. Waarin te huur staande en verhuurde kantoorruimten in Nederland staan geregistreerd. Een schat aan informatie en marktgegevens van zowel de vraag- als de aanbodkant waar het gaat om bedrijfsmatig vastgoed in Nederland.

• Object
Een in Nederland gelegen kantoorruimte – of gedeelte daarvan – die via een aanbieder te huur wordt aangeboden. Als een aanbieding in verschillende categorieën wordt geplaatst, geldt iedere aanbieding als object.

• Kantoren
Alle soorten werkruimte in Nederland; gebouwen, verdiepingen, units, werkplekken én flexplekken.

• Contactformulier
Bij ieder object is een contactformulier geplaatst. Daarmee kunnen kandidaat-huurders direct in contact treden met een aanbieder.

• E-mail
Bij iedere aanbieding is het e-mailadres van aanbieder geplaatst. Zodat kandidaat-huurders direct e-mail contact kunnen leggen.

• Lead
Een tussen kandidaat huurder en aanbieder tot stand gekomen contact. Door middel van e-mail, telefoon of website. Heeft de lead eenmaal contact met de aanbieder, dan wordt er van uitgegaan dat verdere contacten buiten de werking van de websites plaatsvinden.

• Afbeelding
Digitaal beeldmateriaal. Foto’s of video’s van een object

• Partijen
Aanbieders en Rebel Media.

• Overeenkomst
Een door Rebel Media geaccepteerde aanvraag voor publicatie. Waarop onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Hulp nodig?

Hoe kan ik mijn aanvraag het beste versturen?

Wij adviseren u de aanvraag te versturen door het contactformulier bij het betreffende object in te vullen. Zo weet de aanbieder direct in welk object u interesse heeft en kan u daardoor beter van dienst zijn.

Heeft u vragen over een specifieke locatie?

Aan de rechterzijde bij ieder object vindt u de optie om direct contact op te nemen met de verhuurder. U kunt op het telefoonnummer klikken om te bellen of u kunt een vraag toevoegen in het contactformulier.

Bent u in meerdere locaties geïnteresseerd?

Dan kunt u het beste gebruik maken van de optie ‘’Favorieten’’. U voegt de objecten van uw keuze toe aan uw favorieten. Bent u klaar? Ga dan naar de Favorieten. U heeft nu nog de mogelijkheid om per object een extra opmerking toe te voegen. Vervolgens verstuurt u de aanvragen en u ontvangt zelf een kopie in uw mail.

Heeft u een specifieke zoekvraag?

Wilt u bijvoorbeeld meerdere locaties tegelijk huren of zoekt u een locatie groter dan 250 m² Neem dan contact op via onze contact pagina. U kunt ons zowel per mail als telefonisch bereiken. Wij gaan dan samen met u aan de slag om  een passende oplossing te vinden.

Wij proberen de kantoren die wij verhuren zo duidelijk mogelijk te presenteren aan u als huurder. Daarom kiest Goedkope Kantoorruimte er voor om de lijntjes tussen u en de verhuurder kort te houden. Via de contactformulieren bij de objecten vraagt u meer informatie of een bezichtiging aan.

Aan de rechterzijde bij ieder object vindt u de optie om direct contact op te nemen met de verhuurder. U kunt op het telefoonnummer klikken om te bellen of u kunt een vraag toevoegen in het contactformulier.

Dan kunt u het beste gebruik maken van de optie ‘’Favorieten’’. U voegt de objecten van uw keuze toe aan uw favorieten. Bent u klaar? Ga dan naar de Favorieten. U heeft nu nog de mogelijkheid om per object een extra opmerking toe te voegen. Vervolgens verstuurt u de aanvragen en u ontvangt zelf een kopie in uw mail.

Wilt u bijvoorbeeld meerdere locaties tegelijk huren of zoekt u een locatie groter dan 250 m² Neem dan contact op via onze contact pagina. U kunt ons zowel per mail als telefonisch bereiken. Wij gaan dan samen met u aan de slag om  een passende oplossing te vinden.

Verwijderd uit uw favorieten.